تعرفه
پلن A
چینش اینترو، ورس، اوترو
توضیحات یک ورس و حداکثر 16 بِیت
بیت 200.000 تومان
ریمیک 230.00 تومان
تکست و ترانه 200.000 تومان
پلن B
چینش اینترو، ورس، کروس، ورس، کروس، اوترو
توضیحات هر ورس حداکثر 8 بِیت
هر کروس حداکثر 4 بِیت
بیت 280.000 تومان
ریمیک 310.00 تومان
تکست و ترانه 280.000 تومان
پلن C
چینش اینترو، ورس، کروس، ورس، کروس، ورس، کروس، اوترو
توضیحات هر ورس حداکثر 8 بِیت
هر کروس حداکثر 4 بِیت
بیت 350.000 تومان
ریمیک 380.00 تومان
تکست و ترانه 350.000 تومان