تصویر بیت آدم و حوا
نام بیت

آدم و حوا

آهنگساز

علی داننده

ژانر
تعداد ورس :
3
تعداد کروس :
4
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
مود
https://beatbox.ir/s/4D7KV
کیفیت بیت :
?
تایم کل :
?
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن