تصویر بیت بدو بدو
نام بیت

بدو بدو

آهنگساز

ناشناس

ژانر
تعداد ورس :
تعداد کروس :
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
مود
https://beatbox.ir/s/vxC1X
کیفیت بیت :
?
تایم کل :
?
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن