تصویر بیت تاک
نام بیت

تاک

آهنگساز

ناشناس

ژانر
تعداد ورس :
تعداد کروس :
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
مود
https://beatbox.ir/s/R5CzQ
کیفیت بیت :
128
تایم کل :
02:12
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن