تصویر بیت ساتوری
نام بیت

ساتوری

ژانر
تعداد ورس :
2
تعداد کروس :
1
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
مود
https://beatbox.ir/s/8Apf4
کیفیت بیت :
320
تایم کل :
05:30
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن