تصویر بیت سرگیجه
نام بیت

سرگیجه

ژانر
تعداد ورس :
تعداد کروس :
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
مود
https://beatbox.ir/s/GGjQt
کیفیت بیت :
192
تایم کل :
04:41
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن