تصویر بیت صندلی چوبی
نام بیت

صندلی چوبی

آهنگساز

ناشناس

ژانر
تعداد ورس :
تعداد کروس :
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
مود
https://beatbox.ir/s/m8XU6
کیفیت بیت :
128
تایم کل :
04:48
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن