تصویر بیت عروس خانوم
نام بیت

عروس خانوم

آهنگساز

ناشناس

ژانر
تعداد ورس :
تعداد کروس :
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
مود
https://beatbox.ir/s/sxODa
کیفیت بیت :
128
تایم کل :
03:15
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن