تصویر بیت مخزن راز
نام بیت

مخزن راز

آهنگساز

13

ژانر
HipHop
تعداد ورس :
تعداد کروس :
کلید
مقدار
کلید
مقدار
https://beatbox.ir/s/PhhEA
کیفیت بیت :
320
تایم کل :
04:30
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن