تصویر بیت کی گفته حال من بده
آهنگساز

Ali Somit

ژانر
تعداد ورس :
تعداد کروس :
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
مود
https://beatbox.ir/s/Uv10o
کیفیت بیت :
?
تایم کل :
?
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن