تصویر بیت Rauf Faik Music Remake
ژانر
تعداد ورس :
2
تعداد کروس :
3
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
مود
https://beatbox.ir/s/CuN3b
کیفیت بیت :
192
تایم کل :
03:35
توضیحات

بازسازی بیت آهنک روسی زیبای

Я люблю тебя давно

از

Rauf & Faik

حرفه ای

ثبت نظر
فارسی وارد کن