تصویر بیت کاری نداره که
آهنگساز

Bleiizzer

ژانر
Trap
تعداد ورس :
4
تعداد کروس :
4
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
https://beatbox.ir/s/8Tclm
کیفیت بیت :
320
تایم کل :
04:04
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن