تصویر بیت یه جا دیگه
نام بیت

یه جا دیگه

ژانر
Drill
تعداد ورس :
2
تعداد کروس :
2
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
https://beatbox.ir/s/KKXd4
کیفیت بیت :
?
تایم کل :
?
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن