تصویر بیت Dream
نام بیت

Dream

ژانر
Trap
تعداد ورس :
2
تعداد کروس :
2
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
https://beatbox.ir/s/3sn5r
کیفیت بیت :
320
تایم کل :
03:01
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن