تصویر بیت Gray Cube
نام بیت

Gray Cube

ژانر
Trap
تعداد ورس :
2
تعداد کروس :
1
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
مود
https://beatbox.ir/s/BjyP2
کیفیت بیت :
320
تایم کل :
02:43
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن