تصویر بیت Take My Hand(Kit)
نام بیت

Take My Hand(Kit)

ژانر
RnB
تعداد ورس :
2
تعداد کروس :
1
کلید
مقدار
کلید
مقدار
https://beatbox.ir/s/I5CWo
کیفیت بیت :
320
تایم کل :
03:01
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن